Niveli i mesëm i ulët

Picture
Në mënyrë që nxënësit të vijnë përherë e më të pajisur me dije që kërkohen në lëndët STEM, Shkolla NYSS nis njëkohësisht edhe me klasën VI të ciklit të shkollës së mesme të ulët, duke ia begatuar planprogramet mësimore bazë të MASHTI-t me module që avancojnë lëndët STEM.
Picture

Na kontaktoni